Government of Ireland

Government of Ireland

Government of Ireland

Government of Ireland

 -
- Online Public Services
Government of Ireland
- Public Services. Online Directory. Phone, Address and Information Guide.
Government of Ireland - Find Public Services, Phone, Web Site and Address.
National Register Irlanda  - Government and Online Public Services. Phone and Address. Find Public and Private Companies
Irlanda (Ireland - Eire) - Find Online Services. Idiomas Oficiales: English, Irish
Information on the Irish State - Eolas ar Stát na heireann
Office of the President - Áras an Uachtaráin
Irlanda (Ireland), Capital : Dublin, Idioma : Irlandés (Irish)
 - Electiones in Irlanda. Sinn Fein gana la eleccion general irlandesa. Feb 2020. Otros partidos, candidatos y líderes son : Mary Lou McDonald, Fianna Fáil, Micheál Martin quienes conversan con sus rivales para formar una coalicion para gobernar.
Referendo Constitucional of Irlanda. 2020
Electiones in Irlanda 24 Mayo 2019, Referendo Constitucional - Reforma a la Constitucion of Irlanda - The Republic of Ireland
Michael Daniel Higgins - President of the Republic of Irlanda. (2017)
Enda Kenny T.D., Prime Minister, Taoiseach of Ireland (2017)
Eamon Gilmore T.D., Tánaiste, (Deputy Prime Minister) y Minister of Foreign Assets y Trade of Ireland (2012)
Houses of the Oireachtas / Tithe an Oireachtais
Department of the Taoiseach (Prime Minister) / Roinn an Taoisigh
CSO Central Statistics Office / An Phriomh-Oifig Staidrimh
National Millennium Committee / Coiste Náisiunta na Milaoise
Department of Agriculture, Food and Rural Development / An Roinn Talmhaiochta, Bia agus Forbairt Tuaithe
Agriculture and Food Development Authority TEAGASC
Irish Food Board / Bord Bia
Department of Arts, Heritage, the Gaeltacht and the Islands / An Roinn Ealaion, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán
Irish Film Board / Bord Scannán na heireann
udarás na Gaeltachta
Arts Council / An Chomhairle Ealaion
Heritage Council / An Chomhairle Oidhreachta
IRTC Independent Radio and Television Commission
National Archives of Ireland / An Chartlann Náisiunta eire
Irish Radio and Television / Radio Telefis eireann (RTE)
Department of Defence / An Roinn Cosanta
Irish Defence Forces / Oglaigh na h-Eireann
Department of Education and Science / An Roinn Oideachais agus Eolaiochta
HEA Higher Education Authority / An tudarás um Ard-Oideachas
NCVA National Council for Vocational Awards / Comhairle Náisiunta na gCáiliochtai Gairmoideachais
Department of Enterprise, Trade and Employment / An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaiochta
CRO Companies Registration Office / An Oifig um Chláru Cuideachtai
ODCA Office of the Director of Consumer Affairs
Competition Authority / An tudarás Iomaiochta
NSAI National Standards Authority of Ireland
HSA Health and Safety Authority
IDA Industrial Development Agency
FáS Irish Training and Employment Authority / Foras áiseana Saothair
FáS Dublin North Region
FáS Dublin South and Wicklow Region
FáS Mid West Region
Enterprise Ireland
NETC National Electronics Technology Centre
Forfás
Shannon Development
LRC Labour Relations Commission
Department of the Environment and Local Government / An Roinn Comhshaoil agus Rialtais áitiuil
EPA Environmental Protection Agency / An Ghniomhaireacht um Chaomhnu Comhshaoil
NRA National Roads Authority
Dublin Docklands Development Authority / udarás Forbartha Dugthailte Baile átha Cliath
Planning Appeals Board / An Bord Pleanála
LGCSB Local Government Computer Services Board
National Safety Council / Comhairle Sábháilteacht Náisiunta
Library Council / An Chomhairle Leabharlanna
Department of Finance / An Roinn Airgeadais
Office of the Revenue Commissioners / Oifig an gCoimisineiri Ioncaim
OPW Office of Public Works / Oifig na nOibreacha Poibli
NTMA National Treasury Management Agency
OSi Ordnance Survey Ireland / Suirbheireacht Ordanáis
ECBI Euro Changeover Board of Ireland
Department of Foreign Affairs / An Roinn Gnóthai Eachtracha
Department of Health and Children / An Roinn Sláinte agus Leanai
FSAI Food Safety Authority of Ireland
IMB Irish Medicines Board / Bord Leigheasra na hEireann
HRB Health Research Board / An Bord Taighde Slainte
Nursing Board / An Bord Altranais
VHI Voluntary Health Insurance Board
EHB Eastern Health Board / Bord Sláinte an Oirthir
MHB Midland Health Board
MWHB Mid-Western Health Board / Bord Sláinte an Mheán-Iarthair
NEHB North-Eastern Health Board / Bord Sláinte an Oir Thuaiscirt
NWHB North-Western Health Board
SEHB South-Eastern Health Board
SHB Southern Health Board
Department of Justice, Equality and Law Reform / An Roinn Dli agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dli
An Garda Siochána
Land Registry and Registry of Deeds / Clárlann na Talun agus Clárlann na nGniomhas
EEA Employment Equality Agency / Gniomhaireacht um Chomhionannas Fostaiochta
Department of Marine and Natural Resources / An Roinn na Mara agus Achmhainni Nádurtha
Marine Institute / Foras na Mara
CFB Central Fisheries Board / An Priomh Bord Iascaigh
BIM Irish Sea Fisheries Board / Bord Iascaigh Mhara
Shannon Regional Fisheries Board / Bord Iascaigh Reigiunach na Sionainne
South Western Regional Fisheries Board
Western Regional Fisheries Board / Bord Iascaigh Reigiunach An Iarthair
Department of Public Enterprise / An Roinn Fiontar Poibli
GSI Geological Survey of Ireland
IAA Irish Aviation Authority / udarás Eitliochta na hEireann
RPII Radiological Protection Institute of Ireland / An Institiuid eireannach um Chosaint Raideolaioch
Department of Social, Community and Family Affairs / An Roinn Gnóthai Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh
Department of Tourism, Sport and Recreation / An Roinn Turasóireachta, Spóirt agus áineasa
Irish Tourist Board / Bord Fáilte
State Tourism Training Agency / Gniomhaireacht Traenála Tursóireachta an Stáit
Office of Attorney General / Oifig an árd-Aighne
CER Commission for Energy Regulation
ODTR Office of the Director of Telecommunications Regulation / Oifig an Stiurthóra Rialála Teileachchumarsáide
Office of the Civil Service and Local Appointments Commissioners / Ofig Chomisineiri na Státseirbhise agus na gChoimisineiri um Cheapacháin Aitula
Valuation Office / An Oifig Luachála
Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hEireann
Office of the Comptroller and Auditor General / Oifig an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Office of the Ombudsman / Oifig an Ombudsman
Office of the Information Commissioner / Oifig an Choimisineara Faisneise
Court Service / An tSeirbhis Chuirteanna
Gobierno:
DRA Dublin Regional Authority
SWRA South West Regional Authority
Gobiernos locales y municipalidades - Municipal Institutions
Clare County Council
Cork County Council
Cork Corporation
Donegal County Council
Dublin Corporation
Dun Laoghaire Rathdown County Council
Fingal County Council
Kerry County Council
Kildare County Council
Kilkenny County Council
Laois County Council
Leitrim County Council
Limerick Corporation
Mayo County Council
Meath County Council
Monaghan County Council
Offaly County Council
South Dublin County Council
Waterford Corporation
Wexford County Council
Wexford Corporation
Wicklow County Council
Arklow Urban District Council
Athy Urban District Council
Dungarvan Urban District Council
Killarney Urban District Council
Mallow Urban District Council
Midleton Urban District Council
Embassies and Consulates
Irish Tourist Board in Paris, France
Embassy of Ireland in Seoul, Korea (Republic)
Embassy of Ireland in Warsaw, Poland
Embassy of Ireland in Washington, United States of America
Elections and Politic Parties
Fianna Fáil
Fine Gael
Young Fine Gael
Irish Labour Party
PD Progressive Democrats / An Páirti Daonlathach
Green Party / Comhaontas Glas
Clare Green Party / Comhaontas Glas An Chlair
Democratic Left
Socialist Party
Socialist Party Limerick
Sinn Fein
Workers Party
Republican Sinn Fein
Communist Party of Ireland / Páirtá Cumannach na heireann
People of Ireland Party / Muintir na hEireann
SWP Socialist Workers Party
24 Mayo 2019 : Irlanda Elecciones, Referendo Constitucional - Reforma a la Constitucion of Irlanda - The Republic of Ireland
Ireland Phones - IE / IRL / (+353) - Find Mobile Phones and Internet Companies. Códigos Internacionales: Ireland / IE / IRL / +353
National Ireland
- Public Register and Online Services. Government Guide, Forms, Information, Phone and Address
Constitution of Ireland
Phones - Laws and Legal Information
Ireland Elections
- Candidates, Calendar, Election Results. Politic Information - Presidents, ministers and politic leaders
Ireland Phone
- Find Phones and Mobile Companies. Phone Book Guide with White Pages and Yellow Pages.
Archive National - Information Resources
Ireland Government
Phones - Online Public Services. List of Phone Numbers and Address. Gov Offices and Institutions.
Ireland Government 2023
Tánaiste authorises plan to buy new government jet Irish Examiner
Tánaiste approves purchase of new Government jet RTE.ie
Micheál Martin orders new government jet as he is warned ministers ... Independent.ie
UK to open probe into Northern Ireland’s deadliest bombing POLITICO Europe